Medezeggenschap

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (mr). Op verenigingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De gmr van TriVia is samengesteld uit een ouder en een teamlid van iedere school.

DeRank-54

De gmr vergadert ongeveer vijf keer per jaar en heeft advies- en instemmingsbevoegdheid op diverse beleidsterreinen.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je de gmr bereiken via gmr@triviascholen.nl.

Missie en visie

Op de scholen van TriVia werken professionele teams die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen. Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Zij krijgen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien.

Bekijk onze missie en visie

Eigentijds onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Naast aandacht voor de basisvakken besteden we aandacht aan 21ste eeuwse vaardigheden en stimuleren leerlingen eigenaar te worden van hun leerproces.

Lees meer